INNEHÅLLSFÖRTECKNING

till

En kritisk granskning av Bibelns

Jesus och kristendomens uppkomst

 

ISBN 978-91-633-2712-4

Förord till andra upplagan    

15

    

 

1 BIBEL-JESUS BELYST MED TANKENS KLARA LJUS

 

1.1.1 Synen på kristendomen    

18

1.1.2 Projektet                        

19

– Bokens utformning och innehåll

....... Sektion två

....... Sektion tre

....... Sektion fyra

....... Sektion fem

– Referenser och kännsiffror

– Uttryck och benämningar

1.1.3 Varför?                          

23

– Mina avsikter

– Om mig själv

1.1.4 Kristendomens öde          

25

 

 

 

2 ARVET FRÅN SINAI

 

2.1 Världens mest inflytelserika bok                     

28

2.1.1 Två tusen års påverkan

28

2.1.2 Uppenbarelsereligion    

29

2.1.3 Monoteism – polyteism

30

2.1.4 Guds utvalda folk          

31

 

2.2 Vad är Gamla Testamentet?        

33

2.2.1 Gamla Testamentets innehåll          

33

....... Lagen

....... Profeterna

....... Skrifterna

2.2.2 Israeliternas äldre historia enligt GT                    

35

 

2.3 Hur kom Gamla Testamentet till?                    

38

2.3.1 Gamla Testamentets språk  

38

2.3.2 Skrifternas tillkomsthistoria 

39

– De fyra källorna, J, E, D och P

– Elohist? Jahvist!

....... Elohisten E

....... Jahvisten J

....... JE

....... D och Deuteronomistiska historieverket

....... Prästskriften P

....... Sammanfogningen av källorna

– De fem Moseböckerna

– D:s historieverk

– Det kronistiska historieverket

– Profetböckerna

– De skönlitterära böckerna

– Slutredigeringen

– Litet grand om bibelkronologi

 

2.4 Israeliternas religion jämförd med GT           

50

2.4.1 Världens äldsta folk     

50

– Jämförande religionsforskning

2.4.2 Kanaan i Bibeln             

52

– Fynden i staden Ugarit

....... El

....... Ashera

....... Baal

....... Jam

....... Jav

....... JHVH:s namn är Jaho

– Bibelns gestalter i Ugarit

– En följeslagerska

2.4.3 Babel i Bibeln                

57

– Syndafloden

– De olika syndaflodsberättelserna

– Atrahasis – Den Övermåttan Vise

....... Likheter och olikheter mellan Atrahasis och Första Mosebok

– Ett exempel på hur Bibeln redigerats: Skapelseberättelserna

– Den babyloniska skapelseberättelsen Enuma Elish

– Edens lustgård

....... Eva

....... Livets träd och ormen

– Kain och Abel – Adams och Evas barn

– De tio urfäderna

– Adapa och myten om sydvinden

– Enki och Babels torn

 

2.5 Israeliternas historia jämförd med GT            

69

2.5.1 Biblisk arkeologi            

69

2.5.2 Patriarkberättelserna     

70

– Patriarkerna i Bibeln

– Patriarkerna i arkeologin

....... Källan i Beer Sheva

....... Gerar

....... Anakronismer

2.5.3 Fångenskapen i Egypten och flykten                    

73

– Bibelns skildring av slaveriet, flykten och ökenvistelsen

 

....... Slaveriet

....... Flykten

....... Ökenvistelsen

– Belägg för fångenskapen i Egypten

....... Hyksos

....... Mose

– Spåren efter de 40 åren i Sinai öken

....... Sinai berg

2.5.4 Erövringen av Kanaan   

78

– Bibelns skildring av erövringen

– Hur gick det egentligen till?

....... Jeriko

....... Aj

....... Övriga städer

....... Amarnabreven

– Brytningsperioden mellan brons och järn

2.5.5 Domartiden                  

82

– Bibelns skildring av domartiden

– Bosättningarna

....... Habiru

....... Shosu

....... De första israeliterna

– Judarnas genetiska härkomst

2.5.6 Israels kungadöme       

87

– Bibelns skildring av Saul, David och Salomo

 

– Monarkin i arkeologins belysning

– Jerusalem

....... 1800 fvt

....... 1300-talet

....... 1200–1000 fvt

....... 900-talet

....... 900–600 fvt

– Salomos portar och stall

– Senaredatering av ”Salomos byggnadsprojekt”

....... Den nya. låga kronologin

 

....... Omri som byggherre

2.5.7 Israeliternas öde           

96

– De första israeliterna

– Riket Israels öde

– Riket Judas öde

....... Babyloniska fångenskapen

– Tiden efter fångenskapen

2.5.8 En fängslande legend 

102

 

2.6 Legender och myter  

103

2.6.1 Gamla Testamentet som historiebok                     

103

– Gammaltestamentliga källor

....... Äldre textmaterial

– Judendomens spridning

– Septuaginta

– Dödahavsrullarna i Qumran

2.6.2 Skriftliga belägg          

108

– Egyptiska källor

– Omris hus

– Teologisk historia

– Davids hus

2.6.3 Israeliternas stamfäder

112

– Patriarkerna

– Stamfäder

– Patriarksagorna

....... Etiologiska berättelser

– Vilka var hebreerna?

– Abraham,  Isak och Jakob

....... Abraham

....... Jakob

....... Isak

– Jakobs hustrur var fruktbarhetsgudinnor

....... Rakel

....... Lea

....... Bilha, Silpa

– Jakobs tolv söner

....... De tolv stammarna

– Patriarktidens religion

....... Etiken

 

2.7 Den förfalskade tron 

121

2.7.1 Förbundet på Sinai – saga eller sanning?              

121

– ”Mose lag” skrevs av präster 1000 år efter Mose

– De tio budorden

– Förbundet

– Den senare konungaperioden

....... Ahas

....... Hiskia

....... Manasse

....... Amon

....... Josia

– Kulten av Jaho i bokrullen med lagen

2.7.2 Historieförfalskningar             

130

– Tabernaklet

– Andra prästfiktioner

....... Offerslakt

....... Kalsonger

....... ”Hälsovård”

 

2.8 Judarnas gud JHVH – Jaho          

135

2.8.1 Vem är Jaho?                

135

– Vulkanguden Jaho

....... Gudsuppenbarelsen på Sinai

– Förbudet mot att uttala Jahos namn

2.8.2 Jahos karaktär             

138

2.8.3 Jahos program            

139

 

2.9 Gamla Testamentets etik – 2000 års påverkan         

141

2.9.1 Kyrkans brott             

141

2.9.2 Moseböckernas olämplighet som grundskrift för människorätt

142

– Människans väsen och uppgift på jorden

– Vem är Jaho?

– Jaho är israeliternas stamgud

– Mose och Aron vållar massdöd med Jahos hjälp

– Förbundets villkor för israeliterna själva

....... Jaho skyddar de värsta nidingar, bara de är honom trogna

 

....... I lydnaden för Jaho måste man vara beredd att offra sina egna barn

– Dödsstraff för allehanda förseelser

– Andra straff

2.9.3 Olika gruppers ställning

150

– Jahoprästernas makt

– Kvinnans ställning

....... Hon är oren!

– Slavens ställning

2.9.4 Israeliternas särställning

153

2.9.5 De bibliska hjältarnas sinnelag        

155

– Moses karaktär

– Kung Sauls karaktär

– Kung Davids karaktär

 

2.10 Den heliga(?) skrift 

158

– Den äldsta historien

– Från fångenskapen till erövringen

– Tiden i Palestina

– Jahos förkunnelse

– Varken gott eller sant

 

 

 

3 KRISTUS FÖRE KRISTUS

 

3.1 Kristustrons källor     

162

3.1.1 Längtan efter frälsaren

162

3.1.2 Messiastrons källor      

163

– 1) Konungaideologin

– 2) Sångerna i GT om Jahos lidande, rättfärdige tjänare

 

– 3) Gudssonen som offras och ges i dödens våld

 

3.2 Hedniska gudssöner    

170

3.2.1 Förkristna gudssöner och jungfrufödslar              

170

– Vegetationsgudar

– Solgudar

– Jungfrufödseln

– Uppståndelsen

– Adonis

– Attis

– Osiris

– Jesu underverk

3.2.2 Jesusparallellerna         

184

– Bibel-Jesus

– Asklepios

– Apollonios från Tyana

– Herakles

– Dionysos

....... Dionysos och vinet

....... Det kultiska firandet

....... Dionysos’ uppståndelse

....... Korsfästelse

– Mitra, Mithra och Mithras

 

....... Mitra och Mithra

....... Mithras’ ursprung

....... Mithras’ födelse

....... Mithras’ gärningar

....... Sakramenten

....... Mithras’ uppståndelse

....... Stjärnkartan

....... Offerlammet

....... Den högste solguden

– Buddha

....... Buddhas födelse

....... Buddhas barndom

....... Dopet och frestelsen

....... Buddhas lärjungar

....... Buddhas förkunnelse

....... Underverken

....... Buddhas mission och död

....... Den korsfäste Buddha

3.2.3 Ytterligare en gudsson skapad        

217

 

3.3 Messiastron hos judarna före ”Kristus”         

218

3.3.1 Inledning om messiastron 

218

3.3.2 Messiasidéns förvandling  

219

– Den smorde

– Profetior om en kommande frälsare

– Messias’ natur

3.3.3 Etapper i messiastrons förvandling 

222

– Psaltaren, Jesaja, Hesekiel, Jeremia och Sakarja

 

– Daniel

....... De sjuttio årsveckorna

....... Människosonen

– Första Henoksboken

– Jesus Syraks vishet

– Andra Baruksapokalypsen

3.3.4 Messias’ framträdande

230

– Messias som ledande centralgestalt i judisk framtidsmytologi

– Profeten Elia

– De två messiaserna

– Messias Ben Josef och messias Ben David

– Jesus är Josua

....... Översteprästen Josua

– Judiska messiasgestalter genom historien

3.3.5 Messias i den sista tiden

236

 

3.4 En saga byggd på Gamla Testamentets profetior           

237

3.4.1 Profetorden                

237

3.4.2 Gammaltestamentliga profetior      

238                

– Messias’ hemort: Galileen eller Betlehem?

....... Nasaret

– Jungfrufödseln och de vise männens hyllning

Flykten till Egypten och barnamorden

– Jesus’ tempelbesök

– Johannes döparen

– Rösten från himlen

– Tidpunkten för messias’ framträdande

– Jesus frestas av Satan i öknen

– Jesus utser tolv lärjungar

– Lärjungarna är fiskare

– Jesus driver ut demoner, botar sjuka och går på vattnet

 

– Jesus kommer särskilt till de fattiga och ger blinda synen åter

– Jesus talar enbart i liknelser ...

– ... och skall inte bli förstådd

– Det triumferande intåget i Jerusalem

– Jesu huliganism i templet blir början till hans fall

– Förräderiet

– Förrädarens lön och öde

– Komplotten för att döda Jesus och förnedra honom

– Jesus får inte använda sin gudsmakt utan måste dö

– Rättegångarna mot Jesus

– Jesus pryglas och smädas

– Lärjungarna skingras då Jesus dödas

– Jesus dödas genom korsfästelse

– Solförmörkelsen

– Jesu död

– Jesu lidande, död och uppståndelse

 

– Vakterna vid graven

– Jesus far till himlen för att sedan återkomma i härlighet

 

3.5 Esseerna                       

256

3.5.1 De mystiska esseerna   

256

– Historiekällor

– Dödahavsrullarna

....... Upptäckten

....... Publiceringen

....... Esseerna, Qumran och Dödahavsrullarna

 

....... Biblioteket

3.5.2 Esseernas liv               

261

– Levnadssätt

....... Ogifta judiska munkar

....... Egendomsgemenskap

....... En annan sorts esseer

....... Temperament

....... Rituella bad och dop

....... Treårig prövotid

....... Församlingen

– Bestraffningar

3.5.3 Esseernas lära             

264

– Föreställningsvärld

....... Determinism

....... Dualism

....... Apokalyptism

....... Nationalism

....... Renhetsiver

....... Moralism och synd

....... Inställning till krig

....... Messianism

....... Eskatologi

– Gruppens språkbruk

....... Namnet esseer

....... Rättfärdighet

....... De fattiga

3.5.4 Sektens tillkomst         

272

3.5.5 Esseism och judekristendom           

274

– Identifieringen

....... Seloterna

....... En bred rörelse

De esseiska församlingarna i diasporan

....... Terapeuter

– Likheter mellan den esseiska och den tidiga kristna rörelsen

 

3.6 Gnostiken                   

281

3.6.1 Gnostiken äldre än kristendomen   

281

3.6.2 Esoteriska kunskapsskolor                                  

282

– Vad esoterik är

– Esoterikens förkunnelse

3.6.3 Gnostiken – kristendomens hemliga lära           

283

– Vår kunskap om gnostiken

– Kyrkofädernas kritik av gnostiken

....... Justinus Martyren

....... Irenaeus

....... Tertullianus och Hippolytos

– Pistis Sofia

– Fynden i Nag Hammadi i Egypten

....... Biblioteket

....... Språket

....... Gruppen

....... Dateringar

....... Eugnostos den välsignade

....... Skrifternas innehåll

– Gnostikens lära

– Den gnostiske frälsaren

– Dualismen

– Gnostisk kosmologi

– Treenigheten

– Doketismen

– Skyddsängeln – Daimon

– Gnostiska kätterska åsikter

....... Frälsningen

....... Uppståndelsen

....... Jaho

....... Kvinnosyn

3.6.4 Kristendomens uppkomst   

300

– Gnostikens påverkan på Jesus-myten

....... Den gnostiske Jesus

....... Den gnostiske Paulus

....... Den gnostiska rörelsen

....... Det gnostiska nederlaget

– De gnostiska lärarna

....... Valentinos och Justinus

....... Markion

....... Basilides

....... Kyrkofader Tertullianus

....... Klemens från Alexandria och Origenes

....... Origenes om reinkarnation

– Ett möjligt scenario

– Gnostikens väsen

 

 

 

4 JESUSGESTALTEN KRITISKT GRANSKAD

 

4.1 Nya Testamentets tillkomst         

308

4.1.1 Utsänd för att frälsa världen           

308

– Dateringsmetoder

4.1.2 Evangelierna                

310

– Evangeliedateringar

– Texternas otillförlitlighet

– Evangeliernas skildring av Jesu liv

– Evangeliernas innehåll

4.1.3 Apostlagärningarna     

320

– Författaren av Apostlagärningarna

– Josefus’ historieverk källa för Lukas

– Den tid när Lukas skrev

4.1.4 Paulus                          

323

– Den tid när Paulus skrev

– De sju äkta breven

– Teologi

4.1.5 Evangeliernas Jesus obekräftad      

325

 

4.2 Historiska vittnesbörd   

326

4.2.1 Samtida judiska historiker 

326

– Filon från Alexandria (ca 20 fvt–50 vt)

– Justus från Tiberias

4.2.2 Josefus Flavius (37–ca 105 vt) 

327

– Biografi

– Testimonium Flavianum

....... Förfalskning i sin nuvarande form

....... Hela TF förfalskat

....... Kyrkofädernas kännedom om TF

....... Origenes’ kännedom om TF

....... Eusebios var författaren

....... Ett annorlunda TF?

– Jakob, brodern till Jesus som kallas Kristus

 

....... Beteckningen messias

....... Identifiering i tidigare omnämnande

....... Origenes’ kännedom om Jakobpassagen

– Möjliga scenarier

– Äkta eller ej?

4.2.3 Talmud                        

341

– Jesus i Talmud

– Jesus i Mishna

....... Den och den

....... Bileam

– Ben Stada i Tosefta

....... Skurna märken i huden

....... Steningen och hängningen i Lydda

– Jeshua ben Pandira i Tosefta

....... Pantera

....... Bota i Jeshua ben Pandiras namn

– Jesus i babyloniska Gemara

....... Ben Pandira blir Jesus nasarenen

....... Ben Stada blir Ben Pandira som blir Jesus nasarenen

– Lärjungarna

– Hårfrisörskan Maria

– Jeshu ha-Notsri

– Legenden växer

....... Jeshu ben Pandira

....... [Jeshu] ben Stada

– Toledot Jeshu

....... Den riktiga Toledot Jeshu

....... Tillkomst

4.2.4 Romerska källor           

352

– Plinius d.y. (61–ca 120 vt)

– Suetonius (ca 70–efter 121 vt)

– Tacitus (ca 56/57–ca 120 vt)

– Thallus, Flegon och Mara Bar-Serapion

 

4.2.5 Historikernas ointresse av Jesus     

358

 

4.3 Paulus                          

359

4.3.1 Kristendomens upphovsman           

359

4.3.2 Paulus’ kännedom om Jesus            

360

– Underverk

– Uppväckande från de döda

– Jesu korsfästelse och uppståndelse

– Lärjungarna

– Jesu dop och Johannes döparen

– Judas’ förräderi

– Nattvarden

– Jesu undervisning

– Paulus’ egen undervisning

....... Fader vår

– Platsen för Jesu verksamhet

– Skrifterna

4.3.3 Åberopade bevis         

367

– De tolv och uppståndelsen

– Herrens bror Jakob

– Davids son

– Född av en kvinna

4.3.4 Paulus’ församlingar och teologi     

375

– Paulus’ motstridiga åsikter

– Hednamissionen

4.3.5 Paulus’ esseiska sida   

377

4.3.6 Paulus’ gnostiska sida 

379

– Gnostikerbekämparen Paulus

– Uttolkningarna av Paulus’ brev

– Felöversättningar

– Gnostiska uttryck hos Paulus

....... Mysterierna

....... I Kristus – Kristus i mig

....... Andliga uppståndelsen

....... Korsfästelsen

....... Jesu symboliska dop

....... Nattvarden

....... Demiurgen

– Paulus – en esseisk gnostiker?

....... En möjlig förklaring

4.3.7 Övriga vittnen            

391

– Tidiga kristna författare

– Tidiga församlingar

4.3.8 Paulus’ avsikt              

394

 

4.4 Evangelierna              

395

4.4.1 De fyra evangeliernas tillkomst      

395

– Det synoptiska problemet

– Johannesevangeliet

– Evangelieförfattarna

....... Markus

....... Matteus och Lukas

....... Johannes

– Tillkomstort och språk

4.4.2 Q och Thomas             

402

– Talkällan Q

....... Q:s tre lager

....... Jesus tillagd.

– Thomasevangeliet

– Q jämfört med Thomas

– Markus’ användning av Thomas

– Paulus’ vetskap om Thomas

– Ingen Jesus!

4.4.3 Ingredienser i soppan  

413

– Gammaltestamentliga profetior

– Judisk visdomslitteratur

– Midrash

4.4.4 Jesu underverk            

417

– Uppbyggnad

– Namn av funktion

– Exorcism

– Kopior från GT

– Den uppståndne och lärjungarna vid Tiberiassjön

4.4.5 Jesu undervisning        

421

Jesusutsagornas brist på originalitet

– Liknelserna

– Gyllene regeln

– Bergspredikan

– Jesusseminariet

– Rävar, fåglar och Människosonen

 

4.4.6 Släkt och vänner          

427

– Jesu föräldrar

– Lärjungarna

– Johannes döparen

4.4.7 Jesu födelse,  barndom och verksamhet           

435

– De första åren

– Födelseår

– Barnamorden

– Barndomsberättelser

– Den tolvårige Jesus i templet

– Den vuxne Jesus i templet

– Jesu ålder

– Jesu utseende

– Verksamheten i Galileen

4.4.8 Passionshistorien         

445

– Akt 1. Jesus i Getsemane

....... Jesu lidandehistoria

....... Förräderiet

....... Judasevangeliet

....... David som förlaga

....... Mysteriespel

....... Elia som förlaga

....... Gripandet

– Akt 2. Förhöret inför Stora rådet

....... Jesus, son till Ananios

 

– Akt 3–4. Petrus’ förnekelse och Judas’ självmord

– Akt 5. Jesus inför Pilatus

....... Barabbas

– Akt 6–8. Golgata, korsfästelsen och Jesu död

 

....... Korsfästelsen

....... Påskalammet

....... Lansen i sidan

– Akt 9–10. Gravsättningen och gravöppnandet

– Akt 11. Uppståndelsen

....... Kärleksromanerna

....... Chaireas och Kallirhoe

....... Efesiska berättelsen

....... Leukippe och Kleitofon

....... En etiopisk berättelse

....... Berättelsen om Apollonios, kungen av Tyros

 

....... Babyloniska berättelser

– Akt 12. Den uppståndne visar sig och far till himlen

....... Maria Magdalena

....... Himlafärden

4.4.9 Hemliga Markusevangeliet                            

467

– Morton Smith

– Klemens’ budskap

....... Citat ur Hemliga Markus

– Äktheten

....... Motivet

....... HM äldre än Markus

....... Interkalationer

....... Inramningsberättelser

– Gnostiska evangelier

– Uppväckandet av Lasaros

– Gestalter i berättelsen

....... Ynglingen i Getsemane trädgård

....... Den (unge) rike mannen

....... Den lärjunge som Jesus älskade

....... De tre kvinnorna

– Ett gnostiskt urevangelium

4.4.10 Den hedniske gudsmannen i judisk dräkt           

486

 

4.5 Legenden formas      

488

4.5.1 Skriftdateringar          

488

4.5.2 Förevangeliska skrifter

489

– Uppenbarelseboken

– Efesierbrevet

– Hebreerbrevet

– Jakobs brev

– Andra Thessalonikerbrevet

– Första Petrusbrevet

– Didaché

– Judas’ brev

– De tre Johannesbreven

– Första Klemensbrevet

– Barnabasbrevet

4.5.3 Efterevangeliska skrifter

496

– Pastoralbreven

– Ignatios’ brev

– Andra Petrusbrevet

– Polykarpos’ brev till filipperna

– Papias

4.5.4 Apologeterna              

502

– Apologeternas tystnad

– Brevet till Diognetos

– Justinus Martyren

– Tatianos från Syrien

– Minucius Felix

– Athenagoras från Aten

– Theofilos från Antiokia i Syrien

– Irenaeus från Lyon

– Slutsatser

4.5.5 Legenden slutgiltigt formad           

506

 

4.6 Människa eller myt?

508

4.6.1 Har Jesus funnits?       

508

4.6.2 Jesusgestalten höljd i dunkel           

512

 

 

 

5 KRISTENDOMENS UPPKOMST

 

5.1 Arkeologiska bedrägerier            

516

5.1.1 Arkeologi i Nya Testamentets spår 

516

– Svepningen i Turin

5.1.2 Jakobs ossuarium         

518

– Ossuarier

– Jakobs kista

....... Jesus, son till Josef, bror till Jesus

– Skillnaderna mellan de två handskrifterna

5.1.3 Jesus’ eget ossuarium   

522

– Smolk i glädjebägaren

5.1.4 Andra sensationella upptäckter       

527

– Kajafas’ ossuarium

– Alexandros, son till Simon från Kyrene

 

– Petrus’ hus

– Kristna inskriptioner och symboler

 

5.2 I historiens ljus           

530

5.2.1 Syftet                           

530

5.2.2 Från Alexander till Bar Kokhba      

531

5.2.3 Apostlagärningarnas ogärning        

533

– Apostlagärningarna som historiebok

– Sammanfattning av Apostlagärningarna

....... Kyrkans tillkomst ca 30/33–35 vt

....... Kyrkans utvidgning ca 35–45 vt

....... Paulus’ första resa ca 46–48 vt

....... Paulus’ andra resa ca 49–52 vt

....... Paulus’ tredje resa ca 53–57 vt

....... Fångenskapen i Caesarea och Rom ca 57–62 vt

 

5.3 Nasarenen från Nasaret                              

537

5.3.1 Staden Nasaret           

537

....... Omnämnande

....... Arkeologi

– Jesus, nasarén

 

5.3.2 N-Z-R                          

542

....... Hebreiskan

....... Nezer

....... Netzer

....... Nasir

5.3.3 Judiska grupperingar   

544

– Nasareerna

– Evjoniterna

– Esseer kontra nasareer och evjoniter

– Kristna sprungna ur esseerna

– Seloterna

– Sikarierna

....... Masada

– Esseismen, en bred rörelse

 

 

5.4 Jerusalemgruppen     

552

5.4.1 Jerusalemförsamlingen

552             

– Huvudförsamlingen

....... Alfaios/Klopas

....... Sebedaios

5.4.2 Jakob                            

554

– Överhuvudet

– Källorna om Jakob

– Jakobs död

– Jakobs ideologiska hemvist

....... Jakobs nasirism

....... Jakobs esseism

....... Jakobs selotism

5.4.3 Lärjungarna                 

558

....... Jakob, Johannes’ bror

 

....... Jakobs bröder

....... Petrus

– Judas Iskariot

....... Valet av Judas’ efterträdare

– Apostlar

– Petrus i Rom

5.4.4 Namn på Jesusrörelsen

564

....... Kristna

....... Nasareer

....... De fattiga

....... Vägen

....... Benämningar

5.4.5 Pseudoklementinerna 

566

– Tillkomst

– Anfallet på tempeltrappan

– Sammanblandningen

 

5.5 Felaktigheter i Apg   

569

5.5.1 Talen                           

569

– De uppdiktade talen

5.5.2 Diktade händelser      

571

– Petrus’ tal på pingstdagen

– Den heliga andens utgjutelse

– Steningen av Stefanos

5.5.3 Paulus kontra Apg      

575

Uppenbarelsen på vägen till Damaskus

– Damaskusvistelsen

....... Första jerusalembesöket

....... Andra jerusalembesöket

– Petrus’ och Paulus’ underverk

– Paulus’ passionshistoria

– Apostlagärningarna otillförlitlig som historisk källa

 

5.6 I ljuset av Josefus      

579

– Josefus’ Saulus

– Paulus av Herodes’ släkt

....... Paulus’ uppfattning

– Josefus’ Simon

– Simon magern

– Den etiopiska drottningen och drottning Helena av Adiabene

 

5.7 En annorlunda biografi 

591

 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

 

 

Litteraturförteckning       

597

Trycksaker                           

597

– Böcker

– Artiklar i tidskrifter

Elektroniska källor                 

603

– Artiklar och böcker på Internet         

– Texter

– Uppslagsverk

– Webbplatser

Debattfora                            

612

 

Person- och sakregister   

613

 

Om författaren                  

633